Monday, May 20, 2013

BULAN BAHASA SMK PUTRA 2013

Alhamdulillah...Setelah sekian lama blog ini sepi tanpa khabar ekoran keterbatasan masa, hari ini saya berpeluang menjengoknya. Terlalu banyak cerita yang ingin dikongsikan. Bagi permulaan bicara saya ingin meluahkan rasa bangga terhadap anak-anak SMK Putra yang amat berani menyahut cabaran guru-guru demi kemenangan rumah sukan masing-masing. Pelbagai pertandingan bahasa yang telah dan bakal dilaksanakan...Selasa lepas pertandingan deklamasi sajak dan melagukan syair berjaya dilaksanakan. Ternyata pelajar-pelajar begitu bersemangat...Selasa ini pula pelajar akan berpidato pula. Tak sabar untuk melihat anak-anak Putra mempamerkan bakat masing-masing.

Peserta Rumah Kuning- Bersajak dengan semangat

Melagukan syair.

Bakal peserta pidato-Sesi latihan


Bahasa Melayu STPM: Nota Ringkas : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu STPM: Nota Ringkas : Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu STPM: STPM Baharu : Nota Tajuk 1 - Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu

Bahasa Melayu STPM: STPM Baharu : Nota Tajuk 1 - Sejarah & Perkembangan Bahasa Melayu

SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU

SUKATAN PELAJARAN MENGIKUT PENGGAL

PENGGAL 1
PENGGAL 2
PENGGAL 2
Bil
Tajuk / subtajuk
Bil
Tajuk / subtajuk
Bil
Tajuk / subtajuk
1
Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu
1.1 Asal Usul Bahasa
     Melayu
1.2 Bahasa Melayu
     Kuno
1.3 Bahasa Melayu
     Klasik
1.4 Bahasa Melayu
1.5 Unsur Asing 
     dalam Bahasa 
     Melayu
1
Morfologi
1.1 Bidang morfologi
1.2 Bentuk kata
1.3 Golongan kata
1.4 Proses pembentukan
     kata
1
Wacana
1.1 Konsep wacana
1.2 Ciri wacana
1.3 Jenis penanda wacana
2
Bidang Fonologi
2.1 Fonetik dan
     Fonemik
2.2 Penggolongan dan
     Penghasilan Bunyi
     Bahasa
2.3 Struktur Suku 
     kata Bahasa 
     Melayu
2.4 Sistem Ejaan
     Bahasa Melayu
2.5 Tanda Baca
2
Sintaksis
2.1 Bidang sintaksis
2.2 Jenis dan binaan frasa
2.3 Jenis dan binaan klausa
2.4 Pola ayat dasar
2.5 Susunan konstituen ayat
2.6 Ragam ayat
2.7 Jenis ayat
2.8 Bentuk ayat
2.9 Proses penerbitan ayat
2
Retorik
2.1 Konsep retorik
2.2 Jenis retorik dan 
     cirinya
2.3 Teknik penyampaian
     idea
3
Pembacaan Kritis dan Analitis
Teks Prosa : 300-350 patah perkataan
3
Analisis kesalahan bahasa
·         Ejaan
·         Tanda baca
·         Diksi
·         Morfologi
·         Sintaksis
·         Penanda wacana
3
Variasi bahasa
3.1 Konsep variasi bahasa
3.2 Jenis variasi bahasa 
     dan cirinya

4
Penulisan Esei Tidak Berformat
Esei individu : 600-650 patah perkataan
Bidang tajuk :
4.1 Ekonomi
4.2 Pendidikan
4.3 Sukan dan reakrasi
4.4 Bahasa/seni/budaya/sastera
4.5 Sains dan teknologi
4.6 kemanusiaan dan kemasyarakatan
4
Penulisan Esei Berformat
Bentuk format :
·         Laporan
·         Syarahan/Ceramah/Teks ucapan
·         Memorandum
·         Minit mesyuarat
·         Kertas cadangan
·         Surat kiriman rasmi

      - Dinilai dalam Penilaian  
       Berasaskan Sekolah  
       (PBS)
  - Dibuat dalam waktu PdP
  - 7 Esei individu
  - 600-650 patah perkataan
      - SKR : tidak kurang 250
                patah kata
              -  Markah   : 25 setiap esei
     - Wajaran : 8 %
4
Laras bahasa
4.1 Konsep laras bahasa
4.2 Jenis dan ciri laras
5
Semantik
5.1 Konsep semantik
5.2 Makna denotatif dan makna konotatif
5.3 Konsep, perkataan, dan rujukan
5.4 Perkaitan makna perkataan dari segi leksikal
5.5 Perubahan makna
6
Pragmatik
6.1 Konsep pragmatik
6.2 Bahasa dalam konteks
     budaya
6.3 Kesantunan berbahasa
7
Penulisan Ilmiah
·         Penulisan esei ilmiah (hasil penyelidikan)
·         Dinilai secara PBS
·         Panjang 2000-2500 patah kata
·         Esei berkumpulan
·         Pembentangan (pembahagian  
     individu)
·         Wajaran
- Penulisan : 60%
- Pembentangan :
  40%

Nota Penggal 1


NOTA PENGGAL 1
FONOLOGI


Mohd Fadil bin TalibNota Bahasa Melayu STPM
2.0 : FONOLOGI BAHASA MELAYU
Pengenalan
Sistem Bahasa Melayu merangkumi empat bidang iaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik.

• Fonologi - Bidang kajian bunyi-bunyi bahasa dan lambang-lambang.
• Morfologi - Bidang kajian kata dari segi pembentukan, jenis dan aspek-aspek   
  berkaitan kata.
• Sintaksis - Kajian tentang ayat yang merangkumi pembentukan, jenis dan golongan 
   serta kajian tentang ayat.
• Semantik - Kajian yang merangkumi penggunaan kata berpandukan makna.
 
2.1 Definisi Fonetik dan Fonemik
Fonologi :
- Satu bidang kajian atau ilmu cabang bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa serta 
  lambang-lambang yang ada pada setiap bunyi bagi sesuatu bahasa.
- Kajian tentang bunyi bahasa oleh manusia yang mempunyai lambang.

Penggolongan bunyi bahasa Melayu – ada 2 golongan iaitu

a. Fonetik – Pertuturan oleh manusia melalui 3 cara:
1. Fonetik artikulasi – mengkaji bunyi yang dikeluarkan oleh alat artikulasi
2. Fonetik pendengaran – mengkaji pendengaran dapersepsi bunyi. Bunyi yang dihasilkan
    melalui letupan, letusan, sengauan dll.
3. fonetik akustik – mengkaji sifat fizikal bahasa supaya dapat digolongkan mengikut 
    kategori.

b. Fonemik – menganalisa sistem bunyi secara sinkronik untuk mengenal pasti fonem-fonem dalam bahasa dan mengeluarkan lambang-lambangnya

Konsep bunyi, fonem, huruf dan suku kata.

2.1 Konsep Bunyi
Bunyi - yang dikeluarkan oleh alat ujaran.Mesti ada makna. Berterusan. Boleh dipenggalkan mengikut suku kata.

2.2 Konsep Fonem
Fonem - (huruf) unit bahasa yang terkecil dan berfungsi dalam sesuatu bahasa. Dalam fonem jika terdapat dua fonem pada awal dan akhir perkataan dan mempunyai sebutan yang berbeza dipanggil alofon.
- Unit bunyi bahasa terkecil dan dapat membezakan makna kata. Fonem diwujudkan bagi kemudahan huraian sistem bunyi.

2.3 Konsep Alofon
Dalam fonem jika terdapat dua fonem pada awal dan akhir perkataan dan mempunyai sebutan yang berbeza dipanggil alofon.
2.4 Konsep Huruf
Huruf - Fonem-fonem bahasa diberi lambang tulisan berupa huruf. Huruf merupakan lambang dalam sistem bunyi bahasa yang membentuk parkataan dalam tulisan.
- Dalam abjad Romawi terdapat 26 lambang iaitu 21 konsonan dan lima fonem vokal.
- Lambang fonem disebut huruf.Lambang dalam bahasa membentuk perkataan dalam 
  tulisan. Terdapat 3 jenis lambang:
i. Lambang ideogram. Satu lambang satu idea. Contoh bahasa cina.
ii. Lambang suku kata. Satu suku kata ada makna. Contoh bahasa rencong dan jawa.
iii. Lambang fonologis atau fonemik.
- Lambang yang dicantum menjadi tulisan yang mempunyai makna. Contohnya lambang romawi  dan cyrilik.
- Sistem romawi digunakan dalam tulisan rumi bahasa melayu.Dalam ejaan rumi ada 26 huruf atau lambang. 21 fonem konsonan dan 5 fonem vokal.
- Bahasa pinjaman terdiri dari 5 huruf gabungan iaitu gh, kh, ny, sy dan ng

2.5 Konsep Suku Kata
Konsep suku kata - pecahan sesuatu perkataan terdiri satu vokal atau gabungan vokal dengan konsonan. Terdapat 11 pola suku kata. 4 pola suku kata asli, 7 pola suku kata pinjaman.
- Dalam Bahasa Melayu, setiap suku kata ditandai vokal yang mendahului atau mengikuti konsonan.
- Dalam ejaan, terdapat 11 pola suku kata.

Alat-alat Pertuturan Manusia
- Setiap alat mempunyai fungsi tertentu sebagai alat pertuturan. Dua jenis alat pertuturan iaitu:
a. Artikulator
b. Titik Artikulasi

Bunyi-bunyi Bahasa
a. Alat-alat pertuturan manusia menghasilkan dua jenis bunyi, iaitu bahasa dan bukan bahasa iaitu gerak tubuh.
b. Bunyi bahasa terhasil daripada alat-alat pertuturan manusia. Terdapat 3 jenis bunyi bahasa iaitu vokal, konsonan dan bunyi diftong.
c. Bunyi bukan bahasa dihasilkan oleh alat-alat pertuturan tetapi mesej yang ingin disampaikan tidak difahami sepenuhnya.
- contoh; Bunyi batuk, berderham, pergerakan tangan.

Alat Ujaran

a. alat pernafasan
b. alat sebutan

a. Alat pernafasan.
Alat pernafasan memainkan perana dalam mengeluarkan bunyi bahasa. Ia berkait rapat dengan sistem udara yang keluar masuk ke dalam paru-paru. Antaranya ialah.

i. Paru-paru ~ menyedut udara masuk dan keluar. Menghasilkan bunyi melului pelbagai sekatan ke atas arus udara.
ii. Rongga rengkung ~ terdapat peti suara. Terdapat halkum yang akan bergerak ke atas dan ke bawah mengikut tinggi dan rendah bunyi yang dihasilkan. Peti suara penting kerana di dalamnya terdapat pita suara atau glotis.Jika pita suara digetarkan, bunyi bersuara akan dihasilkan. Jika pita suara tidak bergetar, bunyi tidak bersuara akan dihasilkan.
iii. Rongga tekak ~ rongga ini boleh diluaskan dan disempitkan mengikut kesesuaian bunyi. Lelangit lembut boleh di angkat menutup rongga hidung dan membuka rongga ini supaya udara dapat melaluinya.
iv. Rongga hidung ~ rongga ini ialah ruang yang terletak di atas rongga mulut. Jika lelangit lembut diturunkan, arus udara akan masuk ke rongga hidung dan menghasilkan bunyi sengau.
v. Rongga mulut ~ rongga ini terletak di antara rongga tekak dengan bibir

Paparan di atas hanyalah sebahagian daripada keseluruhan nota.
Nota ini dibuat dengan cantuman maklumat daripada beberapa laman sesawang.
http://teknikjawabbmstpm.blogspot.com/2012/06/nota-penggal-1-fonologi-bahasa-melayu.html

Sunday, November 18, 2012

PROSA TRADISONAL:BUDI SEORANG BAPA ANGKAT

Prosa Tradisional
Budi Baik Seorang Bapa Angkat
 

 

            Kemangkatan Tuanku Si helang Laut dan permaisurinya di Bandar Mengkalih menyebabkan anaknya Awang Sulung Merah Muda dipelihara oleh Datuk Batin Alam dan Uli Emak Si Anjang. Kemudian Awang Sulung dihantar mengaji Quran dan merawi di rumah Tuan Kadi Alim. Awang dapat membaca hingga khatam pada malam ketujuh. Seterusnya Awang Awang Sulung diajar belajar ilmu bahasa akal dan bahasa Arab di rumah Tuan Malik Kecil. Dalam masa yang singkat sahaja Awang Sulung dapat menguasai ilmu yang dipelajarinya. 
            Awang Sulung kemudian diajar ilmu persilatan oleh bapa saudara yang memeliharanya, Datuk Batin Alam. Sesudah mahir, Awang Sulung dikhatankan oleh Datuk Mudim Raja dalam satu majlis yang gemilang. Setelah sembuh daripada khatan, tukang mengasah gigi di panggil ke istana. Baja kayu disapukan ke gigi Awang Sulung menjadikan sesiapa yang terpandang wajah Awang Sulung akan terpikat. 
Nilai
            Antara nilai murni ialah kasih sayang, contohnya Datuk Batin Alam amat mengasihi anak saudaranya Awang Sulung Merah Muda menyebabkan perhatian dan segala ilmu diberikan kepada kanak-kanak itu. Selain itu tanggungjawab, contohnya Datuk Batin Alam memberikan pendidikan hal berkaitan dunia dan akhirat kepada Awang Sulung Merah Muda. Akhir sekali ketaatan, contohnya Awang Sulung Merah Muda taat kepada arahan bapa saudaranya kerana dia mengetahui tindakan bapa saudaranya untuk kebaikannya juga. 
Pengajaran
            Pengajaran yang diperolehi ialah kita perlu bertanggungjawab terhadap saudara yang terdekat, contohnya Datuk Batin Alam mengambil keputusan memelihara Awang Sulung Merah Muda setelah kedua-dua orang tua kanak-kanak itu meninggal dunia. Selain itu kita hendaklah memberikan ilmu yang secukupnya kepada anak-anak, contohnya Datuk Batin Alam memberikan ilmu dalm hal berkaitan dunia dan akhirat  kepada anak angkatnya, Awang Sulung Merah Muda. Akhir sekali seorang anak perlu patuh kepada kedua-dua orang tua, contohnya Awang Sulung Merah Muda patuh setiap arahan dan nasihat bapa angkatnya, Datuk Batin Alam

PROSA TRADISIONAL:TAJUL MULUK T1

Prosa Tradisional

Taju’l Muluk

 
                Raja Zainu’l Muluk yang memerintah Syarqastan dalam keadaan gering. Menurut nujum, penyakit baginda akan sembuh sekiranya memperoleh bunga bakawali. Keempat-empat anak baginda pergi mencari bunga bakawali, kecuali Taju’l Muluk. Sudah lama merantau, putera baginda tidak juga kembali kerana termasuk perangkap Puteri Jenuh Hati, yang pandai bermain catur menyebabkan Taju’l Muluk pergi mencari.
                Taju’l Muluk bekerja dengan seorang amir dan setiap hari selama dua jam dihabiskan bermain catur. Setelah dia mahir, dia pun pergi ke mahligai Puteri Jenuh Hati untuk menyelamatkan adik-adiknya. Untuk mendapat masuk ke mahligai tersebut, Taju’l Muluk terpaksa mengaku seorang perempuan tua sebagai neneknya. Menurut nenek itu, kehebatan Puteri Jenuh Hati bermain catur kerana memelihara seekor kucing dan tikus. Sekiranya baginda hendak kalah, segera diisyaratkan kepada kucing, kemudian kucing akan menggoyangkan kepalanya, lalu padamlah pelita itu. Ketika itulah tikus akan keluar mengacau buah catur. Strategi ini digunakan menyebabkan baginda dapat mengalahkan berates-ratus orang raja.
                Apabila mengetahui akan rahsia itu, Taju’l Muluk membeli seekor musang dan dajar anak musang itu. Apabila dia memetik tangan, keluarlah musang itu. Dengan menggunakan kuda dan memakai pakaian lengkap, Taju’l Muluk pergi ke mahligai Puteri Jenuh Hati. Puteri Jenuh Hati melayan kedatangan Taju’l Muluk dengan baik. Kemudian Taju’l Muluk mengajak Puteri Jenuh Hati bermain catur. Dalam pusingan pertama, Taju’l Muluk kalah. Ketika pusingan kedua, Puteri Jenuh Hati hamper kalah, lalu baginda member isyarat   kepada kucing, menyebabkan pelita terpadam dengan sendirinya. Taju’l Muluk kemudian member isyarat kepada anak musangnya, lalu anak musangnya itu mengejar tikus yang hendak mengacau catur. Oleh sebab Puteri Jenuh Hati tidak dapat menipu, baginda kalah teruk di tangan Taju’l Muluk.
                Setelah harta benda Puteri Jenuh Hati habis, Taju’l Muluk membuat pertaruhan dengan Puteri Jenuh Hati. Menurutnya, jika dia kalah, baginda boleh mengambil harta yang dimenanginya. Manakala, sekiranya baginda yang kalah, dia akan mengambil semula harta yang tinggal milik Puteri Jenuh Hati. Akhirnya pertandingan itu memihak kepada Taju’l Muluk. Dia kemudian menceritakan tujuan dia datang ke mahligai tersebut. Akhirnya, adik Taju’l Muluk dibebaskan.
                Menurut cerita Puteri Jenuh Hati, Bakawali merupakan anak raja yang besar kerajaannya. Di dalam taman piteri itu terdapat sebuah kolam dan di tengah kolam tersebut terdapat bunga bakawali yang dicari Taju’l Muluk selama ini. Untuk mencari kekuatan, Taju’l Muluk menceritakan kisah seekor harimau dengan Brahman. Dengan semangat yang kuat, Taju’l Muluk pergi ke sempadan negeri Bakawali. Setelah melalui pelbagai cabaran, akhirnya Taju’l Muluk menemui raksasa dan dia terpaksa berbaik-baik dengan raksasa tersebut. Dengan bantuan raksasa, jin telah membawa Taju’l Muluk terbang menemui Dewi Hamalah. Taju’l Muluk menunjukkan surat yang ditulis oleh raksasa. Apabila jin itu pulang, Dewi Hamalah mengahwinkan Taju’l Muluk dengan Puteri Mahmudah.
Nilai
Antara nilai murni ialah kasih sayang, contohnya Taju’l Muluk kasih akan ayahandanya menyebabkan dia pergi merantau untuk mendapatkan bunga bakawali agar penyakit ayahandanya dapat disembuhkan. Seterusnya baik hati, contohnya perempuan tua yang dianggap penghulu mahligai Puteri Jenuh Hati telah melayan Taju’l Muluk dengan baik dan menganggap Taju’l Muluk seperti cucunya sendiri. Akhir sekali keberanian, contohnya Taju’l Muluk seorang yang berani, antaranya sanggup berhadapan dengan raksasa.

Pengajaran

Pengajaran daripada petikan ialah kita perlulah berkorban terhadap darah daging sendiri, contohnya Taju’l Muluk sanggup menghadapi pelbagai cabaran untuk memastikan saudaranya yang diculik Puteri Jenuh Hati dapat dibebaskan dan ayahandanya yang gering dapat disembuhkan. Seterusnya kita hendaklah jujur dalam setiap tindakan, contohnya yang ditunjukkan oleh Puteri Jenuh Hati yang menggunakan tipu muslihat untuk menang dalam permainan catur janganlah diikuti. Akhir sekali kita sewajarnya bijak menggunakan akal ketika menghadapi kecemasan, contohnya Taju’l Muluk menggunakan tipu muslihat apabila berhadapan dengan raksasa yang sebesar gunung yang mahu memakannya. 

maklumat daripada :
http://sekolah.mmu.edu.my/smkadeputra/latihan_komsas.htm